Rabu, 12 Oktober 2011

Tabiat Insan


Tabiat Insan
Orang sekarang adalah berlainandengan orang zamandahulu.Zamansekarang,anak-anaktelahberanimembentak orang tuaataumelawankata orang tua-tua.Berjalandi depan orang tuasudahtidaklagitunduk, danapabila orang tuabercakap, budak-budak dah beranimenyampuk. Banyak pula yang mendapattelefonbimbitcanggihsebagaihadiahdariibubapa yang berduit.Keadaannyasungguhberbezadengan30, 40atau 50 tahundahuludimanabudayaMelayuitumasihutuh,tebaldandiikuti.Tidaksepertisekarang, adaibu-ibusanggupmembunuhanaksendiriselepasiamelahirkan. Ada yang sanggupmencampakkananakdarijendela.Iaadalahdisebabkanperangaitiadakasihsayangdantiadamenggunakanakalfikiranyaknitidakbertanggungjawab. Kesalahanitulebihkepadalelaki yang tidakbertanggungjawabkeranatanpalelaki yang memujukrayuperempuan, perempuanitutidakbolehmengandung( KecualikisahNabi Isa a.s. ). Sesungguhnyamanusiadijadikan Allah dengansebaik-baikbentuk.Apabila Quran dipinggirkan, makamanusia pun sudahberperangaisepertimanusiajahiliah.Tanggungjawabsertakasihsayangtelahhilang.Hanyanafsudanmatlamatkeduniaan yang dijadikanTuhan.
Sekarangini, guru sekolahsudahtidaklagisepertidulu.Kalaudulu, guru amatdihormatibukansahajaolehmuridtetapidipandangtinggi di kalanganibubapa.Zamansekarangsudahramaiibubapamembawakeskemahkamahwalaupun guru mencubitataumerotanuntukkebaikan pelajar.Kereta guru digores, dicalarkan, dibalingbatuataudipancitkan.Terdapatjugakisah guru yang dicederakanataukisahbapamembawaparangkesekolah.Zamandulu, kalimah yang diucapkanolehbapaapabilamenghantaranakkepada guru adalahlebihkurangsepertiberikut, ‘Wahai guru, sayaserahkananakdibawahtadbirsayakepadajagaancikgu. Tolonglahcikgubentukanaksayainimenjadiorangbaik-baik.Denganrotan yang sayaberiini, cikguhukumlahanaksayajikaiaberbuatsalah. Janganluka, cedera, patahriukataucacatsudahlah,’’ selepasituanakmemangmenghormati guru dantakutberbuatkesalahan.Jikadicubitperuttarikpulassehinggaberbekasseminggu pun tidakpernahdiadukankepada orang tuatakutkenamarahsekalilagiolehibu ayah di rumah.Sayapernahbeberapa kali dicubitsebeginioleh guru berlainandansayacukuptakutmelaporkankepadaibubapa.Keadaannyasangatberbezasekarang,dimana guru telahdiheretkemahkamahkeranamerotanbudak.Begitujugadengansiaran radio dimanaayat, intonasi, nada yang digunakankurangcermatataukurangberhati-hatisehinggasehinggakadangkalakedengarankasar di kalanganparapendengar(kecuali radio ikim).Justerueloklahdipelajariilmujuruhebah radio super senior denganbertanyaawalsebelummerekamenutupmata.
Terdapatjugainsan yang tidakbertanggungjawabiaitumembuangsampahdarikenderaanlalumenyemakkanhalamanrumah orang di kirikananjalan.Sampahplastiktidakmudahteruraidaniamencemarkanalamsekitar. Lebihburukbilaadainsan yang membuangsampahkedalamsungaidanmencemarkansungai.Sebagaicontoh, akibatpencemaran, sekarangtiadaapaikan pun yang bolehhidupdalamSungai Klang.Salah kitasendiritidakmenjagasungaidansungaidijadikantempatbuangansampah.Apabilasampahsepertiminyakhitam, gris, sisatoksik, sisaplastikdibuang di hulusungai, di hilirsungai pula kawasanmengambil air. Jika air sungaitercemar, iaadalahsalahkitasendiri yang membenarkanair sungaikitatercemardenganpelbagaibahanberacun. Bahanberacunapabilamasukkedalambadanbolehmenyebabkanpelbagaijenispenyakitantaranyaadalahpenyakitbarah.Justeruadalahamatpentingkitamenjagakesejahteraansungaikitakeranasungaiadalahmilikgenerasihariinidanjugagenerasi yang kemudian.
Nota: Sekiranyaadasalahdansilap, dipohondapatdiperbetulkankesalahanini. Setiaptegurandanpenambahbaikandaripembacasekalianadalahsangatsangatdihargaidandiharapkan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.