Rabu, 21 Disember 2011

Rawatan barah buah pinggang


ARKIB : 30/01/2011
Rawatan barah buah pinggang
Oleh RABIATUL ADAWIYAH KOH ABDULLAH
adawiyah.koh@utusan.com.my
Barah buah pinggang peringkat serius atau sel renal karsinoma (RCC) berlaku apabila sel-sel  buahpinggang menjadi bertambah parah dan tumbuh di luar kawalan. Dalam kebanyakan barah buah pinggang, tumorakanmulakelihatanpadalapisansaluranhalusdalambuahpinggang. Tanda-tanda yang biasakelihatandalam RCC termasuklahdarahdalam air kencing (haematuria), kelesuan, hilangberatbadan, anemia, dansakitatauadakelompokpadasisiataupadabahagianbawahbelakang. Bagaimanapun, dalamkebanyakankesbarahini, iatidakmudahdikesansemasapemeriksaanfizikalsehinggaiasudahberadapadaperingkatlewatpenyakititu.Faktorinimenyebabkanpesakittidakmenyedarimerekamenghidapbarahinipadaperingkat awal.Ini menyebabkankebanyakankessampaikeperingkatserius (peringkatketigadankeempat) apabilapenyakitdikesan. Malah, iadikesanselepaspesakitmengalamipelbagaigejalakesihatan.Walaupunbarahinitidak popular sepertibarahpayudaraatauprostat, jumlahpesakitsemakinmeningkat di kalanganwargaemaslelakiberumur 60 hingga 69 tahun.Iadikategorikansebagai 10 barahutama yang menyebabkankematian.Pada 2002, kira-kira 208,000 orang di seluruhduniamenghidappenyakitini (dan 37,000 daripadanyarakyatAmerika) serta 102,000 meninggaldunia.Jumlahpesakitbarahbuahpinggang di Amerika Syarikat tahunlaludianggarkan 36,000 orang dan 40 peratusdaripadanyaberakhirdengankematian.Sehinggahariini, lebih 57,000 kesbarahbuahpinggangdikesan di Amerikadandianggarkan 13,000 pesakitakanmeninggalduniawalaupunmendapatrawatan.Secara global, barahbuahpinggangadalahbarahkeenam paling lazim (terutamapadaperingkat III dan IV) di duniaselepasbarahparu-paru, payudara, kolorektal, prostatdanhati.Di Malaysia, barahini di tangga ke-17 bagilelakidan ke-20 bagiwanitadankemungkinanmenghidapbarahbuahpinggangmeningkatdengancepatselepasberumur 40 tahun.Terdapatlebihkurang 383 kes-kesbarahbuahpinggangdan organ pembuangan air kecilsejak 2006 . Di kalangan orang dewasa, RCC adalahpenyebabutamabagi 85 peratusbarahbuahpinggangdanhampir 30 peratusdaripadapesakit-pesakitdengan RCC mempunyaibarahmetastatikpadaperingkat diagnosis.

Tumor barah sel ginjal lanjut
PerundingOnkologiKlinikal, DatukDr.Mohd Ibrahim A Wahid, berkata, RCC adalahjenisbarahginjal yang seriustetapijarangdijumpai.Iaadalahantaratumor yang paling kalisrawatan, dengankadarkelangsunganhidup lima tahunsekitar 68.9 peratussahaja.Kebiasaannyamereka yang mengamalkangayahiduptidaksihat, sukamerokok, tekanandarahtinggisertamenghidappenyakitbuahpinggangadalahgolongan paling berisikomendapat RCC."Sehinggatahun 2005, pilihanrawatan yang bolehdidapatiadalahterhad.Rawatanutamauntukperingkatawal RCC adalahpembedahanuntukmembuangbarahdaripadatubuh.Walaubagaimanapun, daripadapesakit yang telahdidiagnosdengan RCC, kira-kira 25 peratushingga 30 peratusakankembalimenghidapbarahselepaspembedahandanmemerlukanrawatanlanjutmelewatipembedahan," ujarnya.Bagaimanapun, beberapatahunlepas, terapi RCC telahmensasarkanlaluan-laluanmolekular yang khususdan proses-proses yang mempengaruhipertumbuhanselsepertimTOR. Iamerupakansatu protein yang dijumpaidalamseltubuhuntukpertumbuhandanpembahagiansel.MenurutPenasihatPerubatanuntuk Unit Oncology & Specialty Care Business dari Pfizer Malaysia, Dr MohdNawi Wahid, rawatanbarusepertiToriseldisasarkankhususkepadamereka yang menghidap RCC lanjut. Dalamerti kata lain, RCC tergolongdalamkesyang 'terlepaspandang'. "Kajiantelahmenunjukkanbahawatemsirolimusmampuuntukmencapaihasil yang baik.Pfizer Malaysia amatberbanggadapatmembawaharapanbarukepadapenghidap RCC lanjutmelaluirawatanini," ujarnya.
Rawatan RCC
KehadiranTorisel (temsirolimus), satuubatintravena (IV) diluluskansebagairawatanbersasarbaruuntukbarahginjalperingkatlanjut (jugadikenalisebagaitumorbarahselginjallanjut) membawaharapankepadapenghidap RCC yang mempunyaikadarkelangsunganhidup yang rendah.Samasepertiubatbarah yang lain, pesakit yang bakaldirawatdenganToriselakanmelaluipenilaiancermatberkenaankesesuaianmerekaterhadapubatdanfaktor-faktorrisiko prognosis merekaakandinilaimelaluikesihatanterkinimerekakhasnyakeadaan organ hatimereka. Iamerupakanrawatansekaliseminggu yang diberikansecaraintravenasupayaubattersebutbolehmemasukisalirandarahsecaraterus. Tigapuluhminitsebelumpesakitmenerimarawatanini, doktormungkinakanmemberimerekaantihistaminsecaraintravenauntukmembantumengurangkanpeluangkemungkinanreaksialahan. Rawatanpenuhinidijangkamengambilmasaantara 30 hingga 60 minit.Jikaantihistamindiberiterlebihdahulu, rawatanpenuhakanmengambilmasa 60 hingga 90 minit.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.